Algemene Voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.1 Alle aanbiedingen van Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. zijn vrijblijvend en Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V.. Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V..
3.3 De betaling dient te geschieden via iDEAL, Bancontact of via Creditcard.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.1 De door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V., dan wel tussen Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V., is Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V..

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeftLarafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.1 Indien u aanLarafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Larafix Kappersgroothandel Eindhoven B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.